Thank you to Asda Telford for their donation to Telford Mind of £300 raise through their green token giving programme.

.